Saturday, June 23, 2012

రుక్మిణీ హరణ్ - 1937


( విడుదల తేది: 05.07.1937 సోమవారం )
శ్రీ భారతలక్ష్మీ పిక్చర్స్ వారి
దర్శకత్వం: విభూతిదాస్
సంగీతం: పి. మునుస్వామి
రచన: వారణాసి సీతారామ శాస్త్రి

తారాగణం: కె. రఘురామయ్య,జె.వి. రెడ్డి,నిడుముక్కల సుబ్బారావు,
ఎ.వి. సుబ్బారావు,శాంతకుమారి,రమాదేవి

01. ధన్యమూర్తినైతి నేటికిన్ దగపతి హరియగుట - కె. రఘురామయ్య
02. మగధనాధుపోర నుడియింప బొలను (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య

                   ఈ క్రింది పాటలు, పద్యాలు, గాయకుల వివరాలు అందుబాటులో లేవు

01. అంకిలి సెప్పలేదు చతురంగ బలంబులతోడ (పద్యం) -
02. ఇహలోకమే యాహా ఆమోదమేగా యీ -
03. ఔరౌరా నీచహృదయా వీడు మా బాలామణిన్ -
04. కన్నియమీద నా తలంపు గాడముకూరుకు రాదు (పద్యం) -
05. కులమా విద్యయా పౌరుషంబఘనమా కోశంబు (పద్యం) -
06. గోవిందా జయ మాధవా కుజనగణవిదారి -
07. ఘనుడా భూసురుడేగెనో నడుమ మార్గ శ్రాంతుడై (పద్యం) -
08. ఘనులాత్మీయతయో నివృత్తికొరకై గౌరీశు (పద్యం ) -
09. చెలియా యేమిపరాకో యమ్మబళారే చూడుమా -
10. చెలీచెలీ అహో బలే ఇతడే రేడో కనవే పన్నుల జానెడేమో - శాంతకుమారి,సరసీరుహం
11. చెలువంజేకొని యెగ్గుసిగ్గు చెడి ఛీ ఛీ దొంగయై పోయే (పద్యం) -
12. జలజాతేక్షణుతోడి తెచ్చితిన్ నా సందేశము (పద్యం) -
13. నను రాజన్యులు మచ్చరించియదుసేనన్ (పద్యం) -
14. నిజమనోభావమేయ చంచలంబౌచో విజయం -
15. నీ మహిమ గన్గొన నేర్చుదురే వేదాంత విద్య -
16. నీలజీమూతసన్నిధి శరీరము వాడు (పద్యం) -
17. పరమేశా సుజనావనా శౌరీ సురవినుతా దివ్యచరణా -
18. ప్రాణేశా నీ మంజుభాషలు వినలేని కర్ణరంద్రబుల (పద్యం) -
19. బలశాలినను నహంభావముండుట జేసి (పద్యం) -
20. భూనాదుల్ మోదమున జెందముందు సేవలు గొని -
21. మధుపాన వివశతామయునిపై బడియీడ్చి (పద్యం) -
22. మనవంశ మర్యాద మది తలంపవే తండ్రి (పద్యం) -
23. మరచితే నెచ్చెలి మన భారతలక్ష్మీ శోభా -
24. మురళీ గోపాలబాలా మోసము జరిగెను మోహన -
25. మూర్తిగాన రూపఖనీ ముగుదయౌ రుక్మిణి (పద్యం) -
26. మెచ్చెభవద్గుణోన్నతికమే యధనావళులిచ్చే (పద్యం) -
27. యదుకులాన్వయమణి యశోదా నంద కుమారా -
28. లీలదెలియ నౌనా గిరిధారి నీ దరిసెనమే -
29. శత్రుచ్చేదైక మంత్రం సకలముపనిషద్వాక్య (శ్లోకం) -
30. శారదాంబా నిరతదయను మము బ్రోవు సకల -
31. శ్రీగోపాలా లీలాబాలా శ్రీతాలోక భరణా గీతానందా -
32. శ్రీయుతముర్తియో పురుష సింహమ (పద్యం) -
33. సమయమిదే బ్రోవుమమ్మా శరణమిమ్మా విభుడు -
34. సుఖకరమాయే సదా మధు వేళ కోమల రీతి -
35. సురనాధలైనా జూడగలారె మరిమామలేన -No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.