Thursday, September 6, 2012

సతీ అనసూయ - 1935


( విడుదల తేది: 04.10.1935 శుక్రవారం )

అరోరా ఫిలింస్ వారి
దర్శకత్వం: అహిన్ చౌదరి
సంగీతం: ఆకుల నరసింహారావు మరియు నిమ్మగడ్డ పరదేశి
తారాగణం: దాసరి కోటిరత్నం, లీలాకుమారి,తుంగల చలపతి రావు, 
ఎస్.పి. లక్ష్మణస్వామి,గోపాలరావు,కృష్ణమాచారి

           - వివరాలు మాత్రమే - పాటలు,పద్యాలు,గాయకులవివరాలు అందుబాటులో లేవు -

01. అతివ సతీమిన్న నారదా సతి అనసూయకు సరి -
02. ఇదేమంత ఘనమౌను జననీ మదినరయుము -
03. ఎపుడు గాని సౌఖ్యంబు నెంచనేని పరుల కుపకారము (పద్యం) -
04. కంటికిన్ రెప్పయట్లు త్రికాలములను లోకరక్షణ (పద్యం)
05. కురుతేగంగా సాగరగమనం వ్రతపరిపాలన (శ్లోకం) -
06. కృషి సఫలమే యగును యవిఘ్నముగ -
07. కోతిమొగమనీవు నా గొంతు గోసినావు నా కొంప -
08. క్షమియింపుమానన్ను సాధ్వీశిరోమణి -
09. గానాలోలా విమలా కాంచనమయ చేలా -
10. జలమభావ మీ ప్రాంతము పలుమారు వెతకినా -
11. తతపరోపకృతి పరమధర్మమేని ధవుని పదభక్తి (పద్యం) -
12. తనకెవ్వాని శిరంబుదాకె అతడంతం బొందు (పద్యం) -
13. తనుమనముల్ హృధీశుని పదంబుల కార్పణ (పద్యం) -
14. దయచేత ధన్యునైతిని నీ భయదూరనైతినే -
15. దయానిధేహే నటనసూత్రధారే పాహిమాం -
16. దయాసాగరా మనోభవా ధర్మమని తోచెనా శుకపిక -
17. దేవుని దయస్సయ్యింది అయిలేససో దిగులేమి మనకు -
18. ధవుని సేవల నిరతము తప్పనేని మదిన్ (పద్యం) -
19. నరమతీ తులసీ సతీ పరమ పావనీ -
20. నీ వుదయింప లోకము గణింపగరాని మదంబునొందు (పద్యం) -
21. నీలీలలా నూహింపనీలా నిఖిలేశనరులకు -
22. పతి పాదదాసీ భాగ్యరాశీ సతిలలామా సానందశీమా -
23. పాపులెల్ల నాజలములోపల మునుంగ (పద్యం) -
24. ప్రసన్నాత్మలకు లాలి లాలి ప్రశా౦సార్హులకు  లాలి -
25. ప్రహ్లాదు గాన స్తంభము నందు నృహరివై (పద్యం) -
26. బుధావినుతా దయనీకు లేదా ఇది తగునా బ్రతుకే -
27. భయమేల నీకొదవే పావనివి యడలకుము -
28. భళి భళి కలహాబీజము లభియించెన్ -
29. మంగళం మంగళం మంగళం -
30. మదిని పతిపాద భక్తిని మరువనేని సకలము (పద్యం) -
31. మాతయని మాటవిని లోకమాత యంచు (పద్యం) -
32. మొరవిని కావరా నాదగు భరింపజాల నీ బాధలన్ -
33. యోగరతోవా భోగరతోవా సంగరతోవా (శ్లోకం) -
34. శ్రీ మహాలక్ష్మి యీమె గౌరీమ తల్లి యీ సతీమణి (పద్యం) -
35. సతీ మహిమ మనమానమహహా  యతుల్ సురలు -
36. సర్వమంగళా౦చితనగు సాధ్వినేని (పద్యం) -
37. సర్వాంతరాత్మడీశ్వరుడు తనువు దాల్చె(పద్యం) -
38. సౌశీల్య ధర్మాధీనా సతియే కాదా పావనా -
39. స్వాంతానందముగా సృజియించెగా -
40. హరిశేషశాయి ఆశ్రితావనా వరమోక్ష దాయి -No comments:

Post a Comment