Thursday, April 26, 2012

హరిశ్చంద్ర - 1956రాజ్యం పిక్చర్స్ వారి
దర్శకత్వం: జంపన
సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణామూర్తి
తారాగణం: ఎస్.వి. రంగారావు, లక్ష్మీరాజ్యం, రేలంగి, గుమ్మడి, సూర్యకాంతం, పి.సూరిబాబు

01. అంతటి రాజచంద్రునికాత్మజవై కసువంతకాంతవిశ్రాంత (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: బలిజేపల్లి
02. అకటా ఒక్కనిపంచ దాసియై అట్లాల్లడు ఇల్లాలు పాట్లకై (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: బలిజేపల్లి
03. అయోధ్య రాజ్యమురా మనది - మాధవపెద్ది,జిక్కి ,పిఠాపురం, సుసర్ల బృందం - రచన: కొసరాజు
04. అయ్యో ఇదే న్యాయమో అయ్యో ఇదే ఘోరమో - సుసర్ల దక్షిణామూర్తి కోరస్
05. అలయక గుళ్ళుగోపురములన్నియు చూచుచు అప్పు (పద్యం) - మాధవపెద్ది - రచన: బలిజేపల్లి
06. అరయన్ వంశమునిల్పనే కదా వివాహంబు  (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: బలిజేపల్లి
07. ఆవుల్ మందలలోన నిల్వక అవే అంబా యనుచు లేదూడలన్ (పద్యం) - పి.లీల - రచన: బలిజేపల్లి
08. ఇది సమయమురా శుభ సమయమురా శుకపికరవము - జిక్కి బృందం - రచన: కొసరాజు
09. ఇచ్చోట ఏ సత్కవీంద్రుని కమ్మని కలము నిప్పులలోన  (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: జాషువా
10. ఈ అలివేణి నోట వచియించెడు ఒక్కొక్క మాట ఒక్క వజ్రా (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: బలిజేపల్లి
11. ఏ వెలకైనన్ తెగనమ్మి నీ సుతునకై వెచ్చించినన్ చెల్లదే (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: బలిజేపల్లి
12. ఏమంటావ్ ఏమంటావ్ ఔనంటావా కాదంటావా - పిఠాపురం, స్వర్ణలత - రచన: కొసరాజు
13. ఏలమ్మా ఈ వర్షధార లోకమేనిండి కల్లోలమైపోయె ఏలమ్మ - పి.లీల - రచన: జంపన
14. ఏ ఇంట పుట్టావో ఏ ఇంట పెరిగావో ఏ రాజు లక్ష్మివై  - ఘంటసాల - రచన: జంపన
15. కలత వహింపకయ్యా కలకాలము కష్టములుండబోవు (పద్యం) - మాధవపెద్ది - రచన: బలిజేపల్లి
16. కట్టా యెక్కడలేరే దీనజనరక్షాదక్షులీ దు:ఖపు (పద్యం) - పి.లీల - రచన: బలిజేపల్లి
17. కాబోలు బ్రహ్మరాక్షస్సమూహంబిది ఘోషించుచుండె (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: బలిజేపల్లి
18. కొడుకా కష్టలెన్ని వచ్చినను నీకున్నాకు నా కీడులం (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: బలిజేపల్లి
19. కొంపా గోడా ఇంత కూడే లేదు ఏమిటికింక చంపెదవు (పద్యం) - మాధవపెద్ది - రచన: బలిజేపల్లి
20. చక్కదనాల చుక్కలం చందమామ రెక్కలం మక్కువతో - జిక్కి,పి.సుశీల - రచన: జంపన
21. చతురంభోధిపరీత భూత ధరణీ సామ్రాజ్య (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: బలిజేపల్లి 
22. చతురంభోధిపరీత భూవలయ రక్షాదక్షచా (పద్యం) - ఘంటసాల  - రచన: బలిజేపల్లి
23. చనుబాలిచ్చినతోడనే నిదురబుచ్చన్ పొత్తులనుంచి (పద్యం) - పి.లీల - రచన: బలిజేపల్లి
24. చిన్నకత్తి పెద్దకత్తి నాదేనయా చిందేసే వీరబాహు - ఘంటసాల బృందం - రచన: కొసరాజు
25. చెప్పింది చెయ్యబోకురా నా సామిరంగ చేసేది తెలియనీకురా - స్వర్ణలత - రచన: కొసరాజు
26. జనని జనని జగన్మాత శుభచరిత మాతా జనని జనని - పి. లీల
27. జయ కాశీ విశ్వనాధా మము కాపాడుమా - ఘంటసాల,పి.లీల,సత్యవతి బృందం - రచన: జంపన 
28. జవదాటి ఎరుగదీ యువతీలలామంబు పతిమాట (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: బలిజేపల్లి
29. తన సామ్రాజ్యము పోవనీ పసుల కాంతారత్నమున్ (పద్యం) - రఘురామయ్య - రచన: బలిజేపల్లి
30. తన మహీరాజ్యమంతయు గాధిసూతికిన్ దానమిచ్చిన (పద్యం) - మాధవపెద్ది - రచన: బలిజేపల్లి
31. దేవ బ్రాహ్మణమాన్యముల్ విడచి భక్తుల్ సప్త (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: బలిజేపల్లి
32. ప్రత్యూషమంబున లేచి నాధుని పదాజ్యాటంబులన్ వ్రాలుటో (పద్యం) - పి.లీల - రచన: బలిజేపల్లి
33. ప్రళయనిర్ఘాతమరచేత పట్టవచ్చు హేమశైలంబు కొనవ్రేల (పద్యం) - పి. సూరిబాబు - రచన: బలిజేపల్లి
33. మధురం మధురం మదవతి హృదయం మనోఙ్ఞశాలికి - స్వర్ణలత, సత్యవతి - రచన: జంపన
34. మాయామేయ జగంబు నిత్యమని సంభావించి (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: బలిజేపల్లి
35. శిరమెల్లగొరగించుకొనుచు స్వతపక్షీలముల మాని సాటి (పద్యం) - పి. సూరిబాబు - రచన: బలిజేపల్లి
36. శ్రీమన్ మహా యఙ్ఞ్నమూర్తి జగజ్జాల రక్షా (దండకం) - స్వర్ణలత
37. హిమశైలముంబున వాయుభక్షణుడనై మృత్యుజయన్ గూర్చి (పద్యం) - మాధవపెద్ది - రచన: బలిజేపల్లి
38. హృదయమా సతికి నా ఋణమెల్ల సరిపోయే నీకేటి ఆశ (పద్యం) - ఘంటసాల - రచన: బలిజేపల్లిNo comments:

Post a Comment